91/10/5> صورتجلسه مشترک شورایاری – مدیر محله – هیات مدیره صنف

9/7/90> طرح ساماندهی لاله زار  ، پاسخی به طرح آقای بهروز کاشف

25/3/90> تبادل نظر و ارسال پیشنهادات همکاران صنف با اعضای کارگروه صنف الکتریک در خصوص پیاده راه سازی خیابان لاله زار

24/3/90 > معرفی اعضای کارگروه صنف الکتریک در خصوص طرح پیاده راه سازی خیابان لاله زار و انتقال صنف به مکانی نا معلوم

10/3/90> طرح شهرداری جهت پیاده راه سازی خیابان لاله زار و انتقال کامل صنف الکتریک